Local Governing Body

Local Governing body

Shri. G Shankar Goud, Member
Smt. Shalini Patil, Member
Shri. Prabhuling K.Navadagi Invitee
Dr. J. M. Mallikarjunaiah, Member-Secretary