Local Governing Body

Local Governing body

Shri. G Shankar Goud Member
Smt. Shalini Patil Member
Shri. Prabhuling K. Navadagi Invitee
Dr. J. M. Mallikarjunaiah Member-Secretary